لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سرمایه گذاران مناطق نمونه گردشگری ایران
رئیس: رزاق ولی پور
دبیر: ندارند
تلفن تماس: 011-42565641-3
شماره فکس:
آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان لارستان، نبش خیابان افتخارنیا، پلاک 18، کدپستی 1595934741
وب سایت: