لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایران و خارجی
رئیس: سیدحسین سلیمی
دبیر: جواد کسروی
تلفن تماس: 88810531
شماره فکس: 88318500
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، شماره 175، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی ایران، کدپستی 1583648512
وب سایت: www.ifjia.org