لیست اطلاعات تشکل های ملی

سندیکای شرکت های ساختمانی ایران
رئیس: بهمن دادمان
دبیر: ایرج گلابتونچی
تلفن تماس: 66464261
شماره فکس: 66464084
آدرس: تهران، خیابان طالقانی، جنب سینما فلسطین، خیابان شهید برادران مظفر(صبای جنوبی)، پلاک 86 ، کدپستی 1416964691
وب سایت: www.acco.ir