لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های توزیع برق
رئیس: علیرضا علیزاده
دبیر: علی سعیدی
تلفن تماس: 44443011
شماره فکس: 44443009
آدرس: تهران، بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید ستاری جنوبی، بلوار لاله، بلوار مجاهد کبیر(شهید حیدری)، پلاک 9، کدپستی 1473883913
وب سایت: www.edca.ir