لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها
رئیس: رضا پدیدار
دبیر: عنایت ا... مستوفی
تلفن تماس: 88740188
شماره فکس: 88753267
آدرس: تهران، خیابان نیلوفر، خیابان نسترن شرقی، پلاک 58، طبقه اول، کدپستی
وب سایت: www.aics.ir