لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع بازیافت فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران
رئیس: فرزان گلچین
دبیر: نیما اسلامی
تلفن تماس: 88787719-20
شماره فکس: 88798525
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، خیابان نیروی انتظامی، بن بست ریاحی، پلاک 1، کدپستی 1994754393
وب سایت: www.reopec.com