لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن صنایع چینی ایران
رئیس: عباسعلی قصاعی
دبیر: محمدعلی دادرس
تلفن تماس: 88770044
شماره فکس: 88663099
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پلاک 25، کدپستی 1994618511
وب سایت: www.piai.ir