لیست اطلاعات تشکل های ملی

انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران
رئیس: داود مددی
دبیر: شهاب الدین همایون مجد
تلفن تماس: 09912704348
شماره فکس: 88378790
آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، جنب پل بزرگراه یادگار امام، پژوهشگاه نیرو، ساختمان انرژی های تجدیدپذیر، طبقه چهارم، کدپستی 1468613113
وب سایت: www.irrena.ir