آگهی فراخوان ثبت ‏نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن حمل و نقل سریع مرسولات استان تهران . 98/07/21

 آگهی فراخوان ثبت‏ نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن سنگ استان تهران . 98/07/14

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده انجمن جوانان کارآفرین استان تهران مورخ 1400/02/12

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن جوانان کارآفرین استان تهران مورخ 1400/03/01

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) انجمن جوانان کارآفرین استان تهران مورخ 1400/03/19

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن گازهای فشرده استان تهران.1400/03/17

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های استان تهران 1400/03/31

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن سازندگان خودروهای سنگین و نیمه سنگین استان تهران.1400/04/16

آگهی مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده انجمن کارخانجات ماکارونی استان تهران. 1400/06/21  

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی موسسین انجمن کارگزاران گمرکی استان تهران 1400/09/07